malá inventura  |  development of new art

Jak na dobrý projekt?

 

V dokumentu()ke stažení vpravo) lze nalézt několik stručných, ale cenných rad o fundraisingu, možných partnerech projektů a jak vůbec na dobrý projekt. Poznámky vychází z krátkého semináře na setkání regionálních partnerů Nové sítě v srpnu 2008 v Olomouci. O projektech a jejich přípravě hovořila Šárka Havlíčková, ředitelka divadla ALFREDVEDVOŘE.

Základem úspěšné realizace projektu je dobrý plán. Účelem plánování však není vytvořit plán, ale vytvořit integrovaný pohled - jinými slovy strategickou představu, která zahrnuje to, jak v danou chvíli vidí projekt všichni zúčastnění. 

RADA: Nekoncentrujte se na okamžité úkoly!Neřešte věci odděleně!Navrhujte posloupnost úkonů za účelem kontroly nad všemi faktory, které mohou ovlivnit plán…   

4 úrovně řešení projektu: 

PROČ = POPSAT PROBLÉM 

CO = CÍLE JAK = TAKTIKA (strategie) 

KDO 

 KDY TO UDĚLÁ = REALIZACE    

1/ DEFINICE PROJEKTU  Poslání projektu je třeba vytvořit integrovaně, v komunikaci se všemi klíčovými profesemi pro projekt. Nekompletní tým = nedokončená argumentace! 11 kroků definice projektu: 1.  Popis situace – problém 2. Vyjádření očekávaného výsledku _ držitelé  _ veřejné/neveřejné  _ musí se/mělo by se 3. Měřítko projektu 4. Vedoucí projektu 5.Vyjasnění postupů – kdo se účastní? (držitelé, realizátoři, experti )6. Definice zdrojů 7. Stanovení klíčových dat 8. Identifikace hlavních mezníků 9. Evaluace – hodnocení 10.Postavení projektu – Interakce, sympatie, synergie 11.Podpis, datum  Definujte cíle, které jsou změřitelné zvenku – viditelné, prokazatelnéVedoucí projektu by měl ovládat techniku integrace – požádat všechny zúčastněné o vyjádření svých vlastních pohledů, představ a poté je integrovat do projektu. Definujte NEHMOTNÝ POZITIVNÍ ASPEKT VĚCI – PROJEKTU.

Definice představ o projektu = KOLEKTIVNÍ PROCES 

RADA: Začněte s jednou verzí a šlechtěte projekt POSTUPNĚ – je to lepší než řešit více variant najednou… Definujte náklady a zisky v jakékoli rovině, definice nákladů a zisků vám pomůže najít argumenty. a) definujte zisky, které získáte realizací projektu b)kvantifikujte zisky – prospěch, užitek c)vypracujte seznam skutečných nákladů _ zjevných (lidské zdroje, finanční investice, čas, amortizace technologií, podpůrné)_ skrytých (morální, kvalita života, osobnostní růst, vzdělávání lidí, produktivita)       d) porovnejte náklady a zisky – jestli náklady ospravedlňují zisky? e)udělejte rozhodnutí ANO/NE K napsání dobrého projektu musí být schopnost  IDENTIFIKOVAT PROBLÉM A NABÍDNOUT JEHO ŘEŠENÍ.      

2/ CO JE FUNDRAISING? Fundraising je formulací potřeb, které má organizace, aby mohla naplnit svoje poslání. 

  1. Fundraising není o penězích (to si myslí amatér!)
  2. Fundraising a vzdělávání sponzora spolu souvisí
  3. Fundraising je etická disciplína – svůj etický přístup k penězům
  4. Lidé dávají lidem
  5. Fundraising je o získávání „přátelství“.
  6. Nedostanete, oč jste nepožádali.
  7. Vždycky mluvte pravdu.
  8. Nezapomeňte říci „Děkuji Vám“.

  Rada: Při jednání s donory hovořte vždy o lidech. Co se stane s lidmi, pro které jsou peníze určeny, jaký přínos to pro ně bude mít. Vyhledejte vždy správného donora pro správné osoby.  

3/ PĚT HLAVNÍCH SKUPIN PARTNERů  1. podniky a korporace  2. fondy a nadace  3. vláda a veřejná správa  4.  jednotlivci  5.jiné organizace  

Veřejná správa – veřejné finance  EU, místní vláda, místní správa. Musíme brát v úvahu: - jsou byrokratičtí-orientaci jejich politik-mohou poskytnout vysoký rozsah prostředků-podmiňují nepopulárními věcmi- vyžadují kvalitní materiály / zprávy-používání klíčových slov Fondy a nadaceJejich účelem je dávat peníze! -          mohou být soukromé-řídí se svými politikami, které jsou pro ně závazné-mají rády řešení problémů-          mohou poskytnout podporu až do 5 let- za svou podporu žádají málo zpětNevýhodou je:-až 80% žádostí odmítnuto – nevyhovují regulím-není známa průměrná výše grantu-říct NE PROJEKTU jim průměrně trvá 42sec.  FIRMY – dárcovstvíMotivací je pouze to, co je z různých důvodů ku prospěchu jejich byznysu. -          dárcovství má rozsah od filantropie ke sponzorství-financují nekontroverzní a „bezpečné“ záležitosti-          podpora až 3 roky- rozhodnutí dělají klíčoví jedinci-měli bychom dopředu vědět o kolik požádat…  INDIVIDUÁLNÍ – dárcovství Je založeno na emocích! -  za svou podporu nežádají nic-          krátkodobé financování-  musí to být na dobrou věc- dávají neplánovaně - komunikace ONE TO ONE

4/  NÁVOD NA NAPSÁNÍ ÚSPĚŠNÉHO PROJEKTU  1. Krátký a jednoduchý popis projektu (3 strany + doprovodný dopis ) 2. Uveďte jméno, postavení a adresu oslovené osoby SPRÁVNĚ! 3. Žádný žargon ani odborný, zkratky. Nepředpokládat, že ten, kdo to bude číst má hlubší znalost problému než já, ale nedělat z něj blce! 4. Užívejte JEHO nikoli svůj JAZYK!  5.Napište to tak, aby bylo jednoduché to číst! Krátké paragrafy, naprosto jasně nač žádáte podporu…  6.Jde o proces PŘESVĚDČOVÁNÍ a komunikace, přizpůsobte tomu STRUKTURU TEXTU! 7. Více bílé než černé barvy, když se podívám na stránku z dálky // Více k textu projektu:-    „Keep it simple!“alias v jednoduchosti je síla!-    Musíte:a)  získat pozornost čtenářeb)  ihned v úvodu nabídnout čtenáři důvod, proč by se mělosobně o projekt zajímat, proč má číst dál!c)  potom vyvolat chuť, aby vám pomohl, podpořil vaši věcd)  TITULKY, OBRÁZKY, HESLA jsou pro získání čtenářovy pozornosti na 1.místě! - seznamte čtenáře s cíly projektu: kdo bude z podpory prospívat, čeho se podaří díky podpoře dosáhnout-zbavte se nadbytečných podrobností – případně z nich udělejte přílohy žádosti-    jasně popište, co se bude dít-požívejte titulky, odstavce a odrážky pro lepší orientaci v textu-    vyhněte se zdání přílišné profesionality-chytráctví se nevyplácí! Nabídněte DOBRÝ PROBLÉM: -zaměřený na lidi-  řešitelný- bude mít patrné důsledky, když nebude řešen- je konkrétní nikoli abstraktní-popište jasné důvody pro navrhované řešení – argumentace, nejlépe doložitelná statistickými daty! Donorům popište:- co získají tímto dárcovstvím?- co nemůže být dosaženo žádnou jinou cestou, za stejně nebo méně peněz? Veďte si záznamy o vývoji kontaktu s donorem!-oslovovat donora - při návratu smlouvy děkovný dopis

dejte donora na mailing list / nezapomínejte na vánoční přání, formalizujte-forSoubory ke stažení