malá inventura  |  development of new art

ProCulture

odkaz:http://www.proculture.cz/
 

ProCulture - výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro kulturu

ProCulture bylo založeno na jaře roku 2003 jako výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu.

Cílem ProCulture je zvyšovat kapacitu a profesionalitu českých kulturních organizací poskytováním relevantních informací a služeb tak, aby se vytvořily předpoklady pro jejich trvalou udržitelnost.


ProCulture vzniklo z přesvědčení, že v rozvoji občanské společnosti hraje důležitou roli zdravě fungující kulturní oblast.

Hlavním záměrem ProCulture je posílit vnímání pozitivní role kultury a umění v České republice prostřednictvím pro-aktivní kulturní politiky.

ProCulture je zaměřeno na externí asistenci kulturním institucím a organizacím, která zahrnuje výzkum a analýzy, dokumentaci a monitoring, konzultace a vzdělávací aktivity.

Součástí činnosti ProCulture je zprostředkovávání praktických informací o uměleckých projektech a kontaktů na kulturní organizace v zahraničí.

ProCulture má v České republice jedinečné postavení díky mezioborovému zaměření a znalosti nezávislého živého umění.

Úkolem ProCulture je uchovat a rozvíjet výsledky programu pro umění a kulturu, který po deset let v České republice realizovala Nadace OSF Praha a to podporou mezinárodní spolupráce střední a východní Evropy v oblasti divadla, tance, současné hudby, výtvarného umění, nových médiích, filmu, dále podporou kulturních časopisů, muzeí a knihoven, internetového publikování a vydávání akademických knižních titulů, jakož i podporou specificky zaměřených projektů na problematiku z oblasti kulturní politiky.

ProCulture usiluje o prosazování dobrých příkladů kulturní politiky. V rámci své činnosti publikuje dokumenty zaměřené na problematiku kulturních organizací a kulturní politiky. Zvláštní důraz je kladen na informování o trendech a na propagování úspěšných strategií, které přispívají k rozvoji regionů zemí Evropské unie.

ProCulture svým založením reaguje na problémy obecně sužující nestátní neziskové organizace v České republice, kterými je zejména nedostatek finančních prostředků pro jejich dlouhodobou udržitelnost, dále pak nedostatek respektu těchto organizací u rozhodovacích orgánů a tedy jejich neuspokojivá účast při rozhodovacích procesech.

Ředitelkou ProCulture je Marta Smolíková, která pracovala v letech 1993-2003 v Nadaci Open Society Fund Praha; do roku 1997 jako koordinátorka programu pro výtvarné umění v Sorosově centru současného umění Praha a poté jako vedoucí programu Nadace OSF Praha pro umění a kulturu. V současné době působí rovněž jako externí pedagog katedry divadelního managementu Divadelní fakulty AMU v Praze a je členem poradních struktur různých kulturních institucí a projektů.

Činnost ProCulture je podporována Nadací Open Society Fund Praha. Navazuje na desetileté výsledky a zkušenosti této nadace, dále spolupracuje s podobnými organizacemi v zahraničí. Webové stránky jsou od roku 2005 podporovány Ministerstvem kultury ČR.

ProCulture je členem Cultural Action Europe (formaly EFAH) platformy pro kulturní politiku a rozvoj v Evropě, organizace sdružující nestátní neziskové organizace z různých zemí EU, které mají podobný cíl jako ProCulture. EFAH se sídlem v Bruselu je zároveň členem NGO Civil Society Contact Group, což je největší evropská platforma sdružující šest hlavních mezisektorových oblastí - sociální (Social Platform), životní prostředí (Green 8), lidská práva (HRDN), rozvoj (CONCORD), práva žen (EWL) a kulturu (EFAH) s cílem posilovat transparentní a strukturovaný občanský dialog, tak aby byl náležitě přístupný, otevřený a respektoval autonomii nestátních organizací.

ProCulture je součástí programů Otevřené společnosti o.p.s., nestátní neziskové organizace, která přispívá ke konsolidaci občanské společnosti v České republice rozvojem principů a prosazováním politik založených na kultuře práva a právního státu, demokratické formě správy státu a ochraně lidských práv. Otevřená společnost realizuje programy a projekty v oblastech, které souvisí s budováním rozvinuté občanské společnosti: rovné příležitosti pro ženy a muže, právo na informace a otevřenost veřejné správy, reforma policie, kulturní a sociální politika.