malá inventura  |  development of new art
 
 

MLUVIT JASNĚ

K řečovým a dialogickým kompetencím, veřejnému vystupování, sebeprezentaci, souhře.

 
kategorie:workshop

Projekt Nové sítě

 

Lektor: Jan Nepomuk Piskač

Jedná se o kurz zaměřený na rozvíjení kompetencí veřejně vystupovat a sebevědomě a srozumitelně komunikovat s druhými. Základem vzdělávacího přístupu je zde výchova k řeči, k mluvnímu projevu, který je nedílně spojen s projevem hlasovým, gestickým a pohybovým.  

KURZ LZE NABÍDNOUT V ČEŠTINĚ, ANGLIČTINĚ, FRANCOUZŠTINĚ, POLŠTINĚ.

Co nabídneme Kurz otevírá frekventantům možnosti, jak jasně a srozumitelně představit (případně též připravit) text ať vlastní nebo interpretovaný. Představit jej po smyslu, osobitě a sebevědomě. Veřejné vystupování nevnímáme jenom jako „odmluvení“ textu před druhými, ale také jako prezentaci jasného a přesvědčivého postoje v doslovném i přeneseném smyslu slova. Nutnou součástí veřejného vystoupení je nejen pozornost vystupujícího k sobě sama, ale také k druhým, k přítomným divákům, posluchačům.  

Cílová skupina Kurz je určen všem, kteří ve své profesi pracují se slovem psaným nebo mluveným, těm, kteří formulují texty i těm, kteří je pak představují druhým, kteří v běžné praxi s druhými komunikují, jednají i vyjednávají. Může se jednat o pedagogy i studenty, manažery, osoby aktivní v politice, pracovníky v médiích, kulturní organizátory, umělce i aktivní občany. 

Časová dotace Upřednostňujeme dlouhodobý charakter kurzu vzhledem k tomu, že dobrá kondice vyžaduje dlouhodobý trénink. Současně respektujeme vytíženost a zaneprázdněnost možných zájemců. Za minimální považujeme rozsah kolem 36 hodin rozvržený dle dohody do několika týdnů nebo dnů.  

Jan Nepomuk Piskač /*1976/, lektor vychází ze své více jak desetileté účasti na rozvoji psychosomatického přístupu k učení, studiu a tvorbě na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU, kde je absolventem magisterského programu a t č. doktorandem. Specializuje se na disciplíny „dialogického jednání“ a „výchovy k řeči“ (resp. „přednes“, „řečové jednání“, „řečnictví“). Od r. 2009 lektor kurzů veřejného vystupování a řečové výchovy.

MLUVIT JASNE