malá inventura  |  development of new art
 

Stanice Szamocin, PL

ul. Dworcowa 17 A, 64–820 Szamocin

 
odkaz:http://www.stacjaszamocin.pl
 

V roce 1997 vzniklo Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne „Stacja Szamocin” (Společenská vzdělací-divadelní splečnost „Stacja Szamocin”), ktere tvoří právní a finančnírámec pro činnost Divadla „Stacja Szamocin” a Střediska „Stacja Szamocin”. Členy společnosti jsou umělci, manažeři a stálí členové divadla. Naproti tomu divadelní soubor je více proměnlivý – zahrnuje skupinu asi třiceti osob ve věku od 8 do 55 let. V současnosti není zaměstnán stálý personál. Členové společnosti začínali pořádáním akcí financovanýchrozpočtovýmiorgányapak si ze soukromé iniciativy pronajali nefunkční nádraží Polských státních drah. Díky právní subjektivitě může společnost získávat sponzory a dárce a rovněž být rovnoprávným partnerem pro instituce a veřejné orgány.

„Stacja Szamocin” realizuje touhy mnohých o vytvoření nezávislého místa pro tvůrčí práci a současně osvobození z pevného rámce státní, rozpočtové organizace. Daleko od velkých kulturních center seskupuje lidi, kteří mají zájem o tvoření nové kvality umělecké práce, spojené se vzděláváním a společenskými aktivitami. Kromě divadelní činnosti (představení pro dospělé a děti), organizuje Celopolské divadelní dílny, koncerty, výstavy, historická setkání a schůzky nevládních organizací. Činnost společnosti má regionální, celopolský i mezinárodní dosah a týká se dětí, mládeže a dospělých.

,,Stacja Szamocin” se dostala do finálesoutěžeonejlepšínevládníorganizacivroce1998,organizovanou Bankers Trust v New Yorku a nadací Fundacja im. Stefana Batorego (Nadace Stefana Batoryho – první cena). Projekt ,,Stacja Szamocin – miejsce dla każdego” (Stacja Szamocin – místo pro každého) získal uznání poroty ve IV. ročníku soutěže nadace Fundacja Kultury (Nadace kultury) ,,Małe Ojczyzny – tradycja dla przyszłości” (Malé vlasti – tradice pro budoucnost). V lednu roku 1999 jí byla přiznána jedna z hlavních cen a vysoký grant pro pokračování programu. V roce 1999 získal projekt týkající se kulturní činnosti v bývalých vesnických zemědělských družstvech první cenu Nadace Stefana Batoryho a v roce 2001 grant z Evropské unie v rámci programu Phare Access Malé Granty.

 

Technické vybavení

www.stacjaszamocin.pl